Farming on Pine Mountain 1800’s

farming, vineyard, sonoma county, pine mountain

Farming on Pine Mountain Late 1800’s